Specialister på kvalitativa undersökningar

Vår undersökningsmetodik

Visus är specialiserade på kvalitativa marknadsundersökningar. Det kvalitativa angreppssättet möjliggör att, via den nära kontakten med intervjupersonerna ställa en serie följdfrågor. Det är en förutsättning för fördjupad förståelse för de motiv, behov och erfarenheter som respondenternas attityder, värderingar och beteende utgår ifrån. En kvalitativ undersökning svarar på varför man tänker, resonerar och agerar i viss riktning.

Vår utgångspunkt är att kvalitativa marknadsundersökningar är mer än det som sägs av intervjupersonerna i undersökningen. Det är tolkningen och förståelsen av resultaten som är essensen i kvalitativa studier.

Våra datainsamlingsmetoder är många men utgångspunkten är ofta individuella djupintervjuer och fokusgrupper. Vilken eller vilka metoder vi arbetar med i respektive undersökning beror på uppdragets syfte och karaktär. Vi utgår inte från några standardiserade undersökningsmodeller utan varje uppdrag utgår från det specifika undersökningsområde som ska belysas.

Fokusgrupper/Gruppdiskussioner

är en lämplig metod vid tex  koncepttester och undersökningar som avser att ge input i olika typer av utvecklingsskeden. Det vill säga undersökningar av mer framåtriktad karaktär. En fördel med fokusgrupper är att gruppen stimulerar deltagarna att reagera och respondera på övriga deltagares utsagor och det skapas en kreativ process i diskussionen som är svårare att få till stånd i enskilda intervjuer. Olika, ibland oväntade aspekter och argument ventileras och värderas i fokusgruppen, vilket kan ge värdefull information inför  våra kunders fortsatta utvecklingsarbete. läs mer

In-home-tester

Genom att testa t ex produkter i dess tänkta kontext får man insikter i målgruppers värdering av produkten som grundar sig på deras faktiska nyttjande och beteende. Man kan i efterhand stämma av hur produkten verkligen använts, av vilka och på vilket sätt. In-home tester ger konkret information om triggers och barriärer för att använda produkten/tjänsten.

Individuella djupintervjuer

ger i regel ett större detaljdjup än fokusgrupper vilket bidrar till fördjupad förståelse för intervjupersonernas motiv, värderingar och upplevelser. Individuella intervjuer underlättar även för intervjupersonerna att, utan påverkan av andra, fritt uttrycka sina föreställningar och uppfattningar samt utveckla egna tankegångar. Detta är en fördel jämfört med fokusgrupper, t ex vid reklamtester och utveckling av hemsidor där andra deltagares reaktioner och kommentarer kan försvåra för intervjupersonerna att rekapitulera och erinra sig sin egen spontana och intuitiva reaktion.

Observationer

I en intervju kan kortare eller längre stunder ägnas åt rena observationer. T ex när man vill testa hemsidors användarvänlighet kan observationer av intervjupersoners tvekan, suckar, iver etc ge viktig information som följs upp senare i intervjun. Intervjupersonernas reaktioner och faktiska beteenden ger värdefull information om vad som underlättar respektive försvårar deras beslut i en given situation.

Parintervjuer/Triader/Minigrupper

är fokusgrupper med ett mindre antal medverkande personer. Antalet i respektive intervjuenhet är i regel avhängigt undersökningens frågeställningar. Parintervjuer kan t ex  vara lämpligt om det är viktigt att fånga två perspektiv i samma hushåll i de fall man köper t ex en bostad eller kapitalvaror tillsammans.

Informella telefonintervjuer

kan liknas vid djupintervjuer via telefon. Förhållningssättet i telefonintervjuerna är detsamma som i personliga djupintervjuer. Det vill säga öppna frågor som tillåter intervjupersonerna att spontant ta upp de aspekter som de själva upplever som viktiga. Intervjuaren följer sedan upp de olika svaren med följdfrågor och ber t ex om detaljerade exempel. De informella telefonintervjuerna kan vara upp till 1 timme långa och förbokas på samma sätt som personliga djupintervjuer för att skapa bra förutsättningar för samtalet.  De informella telefonintervjuerna genomförs av Visus Market Research AB:s kvalificerade medarbetare. läs mer

Etnografiska intervjuer

genomförs i den miljö som undersökningen avser, t ex i intervjupersonens bostad eller i butiker. Ofta innehåller de etnografiska intervjuerna observationer av såväl miljöer som intervjupersoners beteenden och de dokumenteras i form av bilder eller film. Som en förberedelse inför intervjun kan intervjupersonerna dokumentera sitt beteende i dagböcker eller filmsekvenser som t ex fångar upp och illustrerar hur en maskin används eller när, var, hur och med vem hon konsumerar en viss produkt.

Ad hoc-intervjuer

korta intervjuer som kan genomföras på allmänna platser, i butiker etc när man snabbt vill stämma av några frågeställningar mot allmänheten. T ex hur kunder uppfattar en ny butiksstruktur, hur väl man förstår en självbetjäningsfunktion, testa ett grafiskt manér. Vi genomför också ad hoc intervjuer med kunder i butik för att närmare förstå shopperns köpprocess och vad som t ex påverkar konsumentens beslut i köpögonblicket. Vad händer i mötet mellan shopperns mind set och butiksmiljön?