Specialister på kvalitativa undersökningar

Visus marknadsundersökningar

Kvalitativ metod kan appliceras på en mängd olika undersökningsområden. Exempel på undersökningar vi genomför presenteras nedan.

Målgruppsanalyser

att lära känna och få insikter i en målgrupps motivbilder beträffande olika företeelser. Vi har t ex hjälpt  Mackmyra Svensk Whisky AB att bättre förstå sina kunder. Läs mer.

Produkt-, tjänste- och konceptutveckling

fångar in synpunkter från potentiella kunder/användare i olika skeenden av utvecklingsprocessen. Vi har t ex hjälpt  Bonnier Fastigheter AB med utformningen av nya Hornstull. Läs mer.

Koncepttester

att förtesta konkreta tankar och idéer innan man tar på sig ytterligare utvecklingskostnader. Ger input för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Behovsanalyser

ger insikt i målgruppers olika behov samt vilka drivkrafter som kan förklara bevekelsegrunder och beteenden.

Informations- och kommunikationstester

förtester och utvärderingar av informations- och kampanjmaterial som t ex DR, broschyrer, nyhetsbrev, film etc. Vi hjälper kunder att förbättra läsbarhet, begriplighet, tonalitet och layout.

Attitydundersökningar

belyser attityder och värderingar i förhållande till specifika frågor och företeelser. Vi har t ex hjälpt WSP Sverige AB att få insikt i marknadens syn på BIM (Building Information Modeling). Läs mer.

Brukarundersökningar

belyser exempelvis olika brukarkategoriers specifika behov inom ett serviceområde alternativt brukares erfarenheter och värderingar av olika tjänster.

Kvalitativa förstudier

för att identifiera frågeställningar och relevanta svarsalternativ inom aktuellt område inför kvantitativa undersökningar.

Utvärderingar

stämmer av och tar tillvara erfarenheter av aktiviteter som genomförts eller pågår. T ex hur en kampanj eller ett nyhetsbrev uppfattas och värderas.

Varumärkesrelaterade undersökningar

belyser kärnvärden och attityder som relateras till olika varumärken. Ger input inför line extension samt vid utveckling av kommunikativa plattformar.

Medarbetarundersökningar

ger ingående kunskap om medarbetarnas syn på olika frågor. T ex inför ett förändringsarbete eller efter en omorganisation. Vi hjälper även våra kunder med kvalitativa, förklarande, fördjupningar av resultat från kvantitativa medarbetarundersökningar.

Tester av hemsidor och internettjänster

ur ett användarperspektiv förbättrar vi hemsidors navigering, innehåll och gränssnitt för att t ex hemsidorna ska få högre relevans i viktiga målgrupper.

Design- och dekortester

t ex för att fastställa vilket designförslag som tydligast kommunicerar ett varumärkes kärnvärden eller hur ett designförslag bör justeras för att kommunicera det man avser att  förmedla.

Shopperstudier

att närmare förstå shopperns köpprocess och vad som t ex påverkar konsumentens beslut i köpögonblicket. Vad händer i mötet mellan shopperns mind set och  butiksmiljön?

Consumer Connect

vi arrangerar intervjutillfällen och gör det möjligt för våra kunder att själva göra ett antal intervjuer inom ramen för den aktuella marknadsundersökningen. Genom denna direktkontakt får våra kunder själva erfara hur målgrupper resonerar kring t ex koncept, tjänster och produkter. D v s de får möjlighet till egna insikter genom att ställa de följdfrågor som i stunden känns angelägna. Visus konsulter finns med som back up vid dessa intervjuer.

Reklam och annonstester

för ökad relevans och tonträff i kommunikation.